Kontakt: +48 730 330 922, Szkolenia: +48 603 359 912 e-mail: biuro@ekspercirodo.pl

  REGULAMIN

  § 1  Organizator szkoleń
  1. Szkolenia organizuje Kancelaria Bezpieczeństwa Danych Mariusz Kania z siedzibą w Legnicy, ul. Okrzei 12/4

  § 2 Szkolenia
  1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.ekspercirodo.pl
  2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
  3. W przypadku szkoleń otwartych, maksymalna liczba uczestników wynosi do 30 osób.
  4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
  5. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
  6. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

  § 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
  1. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz zapisanie się (wykupienie szkolenia) poprzez system zamówień dostępny na stronie  www.ekspercirodo.pl
  3. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 dnia przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
  4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.

  § 4 Warunki płatności
  1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej www.ekspercirodo.pl.
  2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (bufet kawowy), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
  3. Odrębnym mailem przesyłany jest plan szkolenia wraz z potwierdzeniem terminu oraz miejsca szkolenia.
  4. W tytule przelewu należy podać imię nazwisko i datę szkolenia. W przypadku, gdy została wystawiona faktura pro forma, w tytule przelewu należy podać numer faktury pro forma.
  5. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
  6. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
  7. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
  8. Podane ceny są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

  § 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia.
  2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
  3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.
  4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
  5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie do 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu szkolenia.
  6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
  7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

  § 6 Rezygnacja ze szkolenia
  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: szkolenia@ekspercirodo.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
  3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
  4. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłaty.
  5. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

  § 7 Opieka po szkoleniu
  1. Po ukończeniu szkolenia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje opieka po szkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.
  2. Kontakt z trenerem jest możliwy drogą mailową. W tym celu Zamawiający wysyła wiadomość na adres: szkolenia@ekspercirodo.pl, przedstawiając swój problem dotyczący tematu szkolenia.
  3. Zamawiający ma możliwość skorzystania dwukrotnie z tej formy opieki szkoleniowej w terminie 30 dni od daty ukończenia szkolenia.

  § 8 Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest  Mariusz Kania będący właścicielem firmy pod nazwą Kancelaria Bezpieczeństwa Danych Mariusz Kania z siedzibą w Legnicy, ul. Okrzei 12/4
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją szkoleń (wystawienie faktury oraz wystawienie imiennego certyfikatu) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b.
  3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

  § 9 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 Listopada  2017 r. do odwołania.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Close Menu
  ×

  Koszyk