Kontakt: +48 668 823 052, e-mail: biuro@ekspercirodo.pl

  Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych

  Audyt zgodności ODO tj. należytej ochrony i procedowania/administrowania danymi osobowymi

  Głównym celem audytu jest analiza obecnej gotowości organizacji do RODO. Na podstawie wyników audytu klient otrzyma informację o koniecznych zmianach i działaniach korygujących. Wynikiem audytu będzie raport.

  Raport zawierał będzie:

  • ocenę jakim wymaganiom RODO podlega podmiot
  • wskazanie spełnianych i niespełnianych wymagań
  • listę działań jakie należy podjąć a by spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do badanego podmiotu.

  Identyfikacji podlegają zbiory danych osobowych, opis ich struktury, oceniana jest adekwatność zakresu danych osobowych przetwarzanych w tych zbiorach w stosunku do celu ich przetwarzania wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych, przeprowadzana jest analiza bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń, budynków, w których przetwarzane są dane, bezpieczeństwo osobowe tj. kto, gdzie, w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z tych pomieszczeń, jakie są procedury nadawania uprawnień, uzyskiwania kodów dostępu, sposoby zabezpieczeń fizycznych (szafy pancerne, serwerownie, szafki z kluczami etc.).

  An tym etapie analizowane są środki techniczne i organizacyjne pod względem zapewnienia:

  –  poufności,
  – integralności,
  – rozliczności przy przetwarzaniu danych;

  Audyt Bezpieczeństwa informatycznego

  daje pełną wiedzę:

  •     o wykorzystywanym w Twojej firmie oprogramowaniu/systemach i ich wzajemnej korelacji,
  •     lukach w jego zabezpieczeniach,
  •     skuteczności i efektywności stosowanych zabezpieczeń technicznych,
  •     potencjalnych zagrożeniach wycieku danych/zagrożeniach wynikających z umów z dostawcami usług IT (serwery/poczty elektroniczne etc.)

  Informacje te będą szczególnie istotne. To na nich bowiem oparta jest w świecie dzisiejszej komputeryzacji idea ochrony nas i naszych danych. Jednym słowem naszego bezpieczeństwa w sieci. Analiza wyników audytu daje odpowiedź na pytanie jakie kroki podjąć by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych, jakie i z czym związane ryzyka należy zminimalizować.

  By móc skutecznie i profesjonalnie wprowadzać zmiany i aktualizować wdrożone już rozwiązania całość należy odpowiednio udokumentować. Dokumentacja, poza oczywiście koniecznością jej posiadania w razie ewentualnej kontroli, daje znakomity punkt odniesienia, pozwala wprowadzać zmiany i skutecznie śledzić je, a tym samym eliminować zbędne elementy

  Close Menu
  ×

  Koszyk